VISIE WIJK VLAKWATER INZAKE BESTEMMINGSPLAN “VLAKWATERBOS”

De Wijkraad van Vlakwater heeft in de week van 18 t/m 26 mei 2019 een enquête uitgezet m.b.t. de gewenste bestemming van het Vlakwaterbos.  De 266 wijkbewoners waarvan een e-mailadres bekend was ontvingen een viervragen-formulier. De respons was onverwacht hoog: 130 personen, d.w.z. bijna 50%, namen de moeite de enquête in te vullen!

De vragen betroffen: stiltegebied, bos- natuurbestemming met of zonder evenementen,  geluidsversterking en een vrije opinievraag

Conclusie en Visie Wijkraad Vlakwater namens de wijkbewoners:

Uit de antwoorden op de eerste drie meerkeuzevragen blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten  vindt dat het Vlakwaterbos zou moeten worden aangemerkt als “stiltegebied” (69 %) en als bestemming “Natuurgebied/bos” (95 %) zou moeten krijgen. Bij die bestemming wordt door de meesten dan weer aangegeven: “zónder evenemententerrein” (56 %) en uit de antwoorden op vraag 3 blijkt, dat zelfs 75% van de respondenten vindt dat er geen activiteiten met geluidsversterking in het Vlakwaterbos zouden mogen plaats vinden.

De suggesties en opmerkingen die bij vraag 4 door een 60-tal respondenten werden gegeven, blijken in allerlei variaties deze conclusie uit de eerste drie vragen te bevestigen dan wel te ondersteunen.

De volledige uitslag en analyse van de enquete vindt u hier.